Новини и събития

 • 14.04.2014, Антиподес участва на 16-и финансов ИТ форум

  На 10.04.2014 Антиподес все участие в поредния 16-ти IT Форум "Съвременните технологични двигатели на финансовия сектор". Събитието е насочено към представители на банкови и застрахователни институции, пенсионно-осигурителни компании, регулаторни органи, платежни оператори, консултантски фирми, лизингови къщи и други. През 2013 г. на събитието присъстваха висши мениджъри (изпълнителни дирек­тори, оперативни директори, финансо­ви директори, членове на управителни съвети и бордове на директорите), ИТ директори, началник отдели, ръко­водители проекти, ИТ експерти и експерти по сигур­ността, одитори, консултанти. Г-н Гюлев, управител на фирма Антиподес, представи новите възможности на BPM за финансовия сектор както и редица предимства на софтуера за улесняване и автоматизиране на процесите във финансовите услуги. Бяха представени добри практики от използването на BPM системата на Антиподес и възможностите на Antipodes.cubes да подобри цялостния работен процес и представянето на организацията. Видео от събитието Ако желаете да се запознаете подробно с нашата презентация, може да я разгледате тук

 • 30.12.2013, Антиподес внедри система за управление на качеството ISO 9001:2008

  Успехът на фирмата зависи от способността ни да удовлетворим очакванията на всички заинтересовани от дейността ни страни. Това включва, както нашите клиенти и доставчици, така и нашия персонал и собственици и е насочено към управление на техническото и технологично развитие, обучение и квалификация на персонала, за постигане на рентабилност на дейността и икономически просперитет. В тази връзка бе документирана и внедрена СУК съответстваща на изискванията на ISO 9001:2008 и висшето ръководството убедено поддържа и се стреми да подобрява тази система. Системата за управление на качеството обхваща цялата дейност на АНТИПОДЕС ЕООД. Политиката по управление на АНТИПОДЕС ЕООД: е разработена по начин, по който да бъде съвместима с визията, мисията и стратегията на компанията за бъдещото й развитие, като е разгледана за продължително съответствие. Политиката на управление на Антиподес ЕООД: е ясно формулирана и ефикасно разбрана от всички служители, чрез използваните методи за вътрешна комуникация; дава възможност за осъзнаване, формулиране и внедряване на общи и конкретни цели на всички равнища в Организацията, посредством разясняване, разгласяване и обсъждане на Политиката и целите с Длъжностните лица от всички Структурни единици; представя отговорността на Ръководството относно осигуряване, поддържане и подобряване на качеството на предлаганите продукти, цялостния процес на производство при спазване на принципа на усъвършенстване на условията на труд и работата по управление на околната среда и осигуряване на необходимите ресурси за постигането на поставените цели при мотивиране и ангажиране на целия персонал;  включва постоянното подобряване по отношение изпълнението на изискванията и очакванията на Клиентите на базата на провежданата маркетингова дейност.

 • 6.08.2013, Как облакът ще реновира ERP системите

  Как облакът ще преосмисли ERP системите?   ERP системи са гръбнакът на бизнеса, особено за големите компании, и облакът, първоначално разглеждан като заплаха, може да се окаже повратната точка за предефиниране на цялата индустрия. През последните години ERP системите се превърнаха в основен стълб за развитие на системата. Тези системи се базират на компютърни системи, сървъри, IT отдели, които се нагласят, спрямо работата на компанията и помагат на бизнеса да се движи в правилната посока. Дали предоставят информация ежедневно в точното време, дали следят складови наличности или работен процес и графици, ERP системите са основният контролиращ механизъм. "Облакът ще наруши равновесието на ERP пазара"  според анализатори от Gartner. Светът се движи към облака, и това ще бъде най-важният фактор в развитието на ERP през следващите 10 години. "През следващие 5 години ще станем свидетели на разгръщането на така нареченото хибридно ERP, микс от on-premise и облачни услуги. Това, което знаем е, че ще има случаи,  когато on-premise ERP ще бъде по-удачен вариант или в други, когато облакът ще предостави по-големи възможности". Класическите ERP системи се състоят от набор от различни приложения в различни аспекти на производството, през човешки ресурси, логистика, складове и др. Един от ключовите е управлението на човешкия капитал.  "Човешкият капитал е голям разход за компаниите, от облака могат да бъдат извлечени големи ползи спрямо това. Има много добри решения за малкия бизнес, които много фирми използват и които могат да бъдат развити в бъдеще. Преминаването към първия етап от хибридната ERP предлага две основни предимства - намаляването на разходите за ИТ отдели и улесняването и опростяването на процесите" Повече за доклада тук        

 • 1.08.2013, BPM решенията за подпомагане на служителите

  Понякога намирането на начини за ангажиране на служителите може да се окаже сериозен проблем. Решения като BPM могат да помогнат на компаниите да дадат сигурна основа за ангажираност на служителите чрез автоматизиране на досадните процеси и подпомагане на работниците да си сътрудничат и да работят по-ефективно. Намирането на начини за използване на BPM решения и други подобни технологии за подобряване на ангажираността на служителите може да се окаже от съществено значение за бизнеса, при проучване от Aon Hewitt е установено, че силно ангажирани служители често имат положително въздействие върху корпоративния растеж, възвръщаемостта на акционерите и приходи от дейността.  Те установяват, че съответствието между ангажираността на служителите и бизнес успеха е поразителен. За пример в проучването е взета компания, която разполага с $ 5 млрд, оперативни маржове от 15 процента и брутна печалба от 55 процента. Когато ангажираността на служителите се подобрява само с 1 на сто , печалба се e увеличиla с $ 20 милиона. A 5 на сто увеличение на ангажираността на служителите е довело до бум от 102 милиона щатски долара оперативна печалба . Cloud, мобилните и социалните BPM решения могат да изиграят важна роля в насърчаването на организациите да ангажират своите работници. Ръчното извършване на редица процеси, като например въвеждане на данни, предаване на проекти на други служители и др. могат да оставят служителите да потънат в неефективни операции. Подобряването на ефективността на процесите премахва тези пречки в производителността, освобождавайки работниците от задачи, които ги отегчават. В резултат - инвестициите в  BPM софтуер  могат да изиграят основополагаща роля в стратегиите за ангажираност на служителите и да дадат значителна възвръщаемост на инвестициите чрез премахване на основните пречки, като монотонност, еднообразие и неефективно сътрудничество.

 • 31.07.2013, Пазарът на софтуер за управление на бизнес процесите BPM

  Според изследване на WinterGreen Research, cloud computing и smart устройствата са основните фактори, които влияят върху пазара на BPM услуги и софтуер. Както мениджърите на компаниите се стремят да внедряват приложения, които да направят автоматизираните процеси по гъвкави, спрямо нуждите на клиентите, така дистрибуторите и търговците използват BPM като средство да помагат на работниците. Софтуерът за управление на бизнес процесите предоставя възможност за свързване на отделните хора сред множеството приложения в бизнес софтуера. Все повече компании осъзнават, че автоматизирането на процесите е ключов фактор за растеж на пазара, BPM дава нови пазарни възможности. Иновациите са зависими от автомаизацията на процесите. BPM софтуерът е от решаващо значение при разработването на нови решения. Пазарен дял в основните пазари BPM и ESB 2013 Кой инвестира в BPM с световен мащаб Разходите за BPMS се предполага, че ще достигнат до $2,6 млрд. или с повече от 6,9% процента спрямо 2011 /Gartner/, анализаторите предвиждат че пазарът на BPM ще достигне $5,3 млрд до 2017г.

За контакти